Nyheter

2014 – ett händelserikt år!

Inlagd 19 december, 2014 | Kategorier: Nyheter |

Det har (som vanligt) varit ett spännande och innehållsrikt år – 2014 – vårt jubileumsår!

Den viktigaste händelsen är förstås att Enveco nu även har kontor i Göteborg. I oktober kunde vi glädjande nog utöka personalstyrkan i Göteborg genom att anställa Erik Wallentin som analytiker.

Under året har vi jobbat med många spännande projekt. Här kommer endast ett litet axplock:

Vi har mer och mer närmat oss den “juridiska världen”, t.ex. genom arbete tillsammans med IVL inom forskningsprojektet ESBESIA (hur kommer ekosystemtjänster in i MKB-processen?), uppdrag för Svenska Naturskyddsföreningen där vi bistod med underlag till organisationens yttrande till domstol gällande alpin anläggning, ett projekt för Naturvårdsverket gällande MB 2:7 (hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning?).

Vattenrelaterade frågor och ekosystemtjänster är fortsatt viktiga för oss. Vi har arbetat med två projekt för Havs- och vattenmyndigheten (bedömning av oproportionerliga kostnader på ekonomiska grunder och ekosystemtjänstanalys för åtgärdsprogram inom havsmiljödirektivet) och även ett uppdrag om marina ekosystemtjänster för Nordiska ministerrådet. För Nordiska ministerrådet är vi dessutom involverade i ett projekt kopplat till ekologisk kompensation i de nordiska länderna.

Vi har under året även hunnit komma in på grund- och dricksvattenrelaterade frågor, t.ex. genom uppdrag för SGU och Dricksvattenutredningen. Mot slutet av året arbetade vi med den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.

Vi ser fram emot nya intressanta uppdrag och samarbeten 2015!

God jul och gott nytt år!