Nyheter

NY RAPPORT Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning? – en kartläggning av rättspraxis

Inlagd 20 februari, 2015 | Kategorier: Nyheter |

Domstolarna synes tillämpa rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken utan att på ett tydligt sätt redovisa de bedömningar som ligger till grund för avvägningen. Exempelvis framgår det vanligen inte av domskälen om domstolarna utgick från det enskilda företagets ekonomi eller från ett branschperspektiv i bedömningen av om åtgärder som ska skydda miljön och människors hälsa är rimliga eller inte. Rättspraxis som har vuxit fram på området är således långt ifrån tydlig och förutsebar, vilket bedöms ha skapat en viss rättsosäkerhet. Större förutsebarhet och rättssäkerhet hade kunnat uppnås om domstolarna dels på ett mer detaljerat sätt skulle beskriva hur de har kommit fram till sin bedömning, dels skulle ange vilka andra omständigheter, förutom nyttan för människors hälsa och miljön samt kostnaderna för en försiktighetsåtgärd, som kan ligga till grund för skälighetsbedömningen.

Detta är några av slutsatserna i en ny rapport, som är resultatet av en studie om tolkning och tillämpning av rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken för att kartlägga om, och i så fall i vilken utsträckning, domstolar tar samhällsekonomisk respektive företagsekonomisk hänsyn. Rimlighetsavvägningen handlar om att väga nyttan av åtgärder för att skydda miljön och människors hälsa mot kostnaderna för sådana åtgärder. Kartläggningen indikerar att de nyttor som har vägts in är samhällsekonomiskt relevanta och domstolarna kan på så sätt sägas ha tillämpat ett samhällsekonomiskt perspektiv. För kostnadssidan är det däremot svårt att dra någon slutsats om domstolarna tenderar att utgå från ett företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt perspektiv.

Rapporten Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning? är framtagen av Enveco Miljöekonomi AB i samarbete med Mark- & Miljörättsbyrån i Sverige AB samt IVL Svenska Miljöinstitutet AB, på uppdrag av Naturvårdsverket. I rapporten redovisas dels rimlighetsavvägningens tillämpning utifrån lagtext, förarbeten och juridisk doktrin, dels hur bestämmelsen har tillämpats i praktiken vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet under perioden 2009-2014. Den genomförda studien bedöms sammantaget kunna utgöra ett viktigt underlag i det framtida miljöarbetet samt bidra till rättsutvecklingen på området.

 

För mer information om rapporten, kontakta:

Tore Söderqvist (tore@enveco.se, 070 493 74 73), Enveco Miljöekonomi AB

Giedre Jirvell (giedre.jirvell@mmbyran.se, 076 089 88 00), Mark- & Miljörättsbyrån i Sverige AB

Mikael Malmaeus (mikael.malmaeus@ivl.se, 08 598 563 80), IVL Svenska Miljöinstitutet AB