Nyheter

Nytt verktyg gör saneringar av förorenade områden mer hållbara!

Inlagd 4 februari, 2016 | Kategorier: Nyheter |

Att sanera förorenade områden innebär svåra avvägningar för att hitta hållbara lösningar som minimerar risker för både människa och miljö till rimlig kostnad. Det har tidigare saknats ett sammanhållet sätt att väga in såväl miljömässiga, som sociala och ekonomiska aspekter när olika alternativ för sanering av förorenade områden utvärderas. Men nu publiceras två vetenskapliga artiklar där forskare har utvecklat analysverktyget SCORE, som även testas praktiskt på flera fallstudieområden i Sverige. Enveco Miljöekonomi AB har deltagit i forskningen tillsammans med Chalmers tekniska högskola, NCC AB och Statens geotekniska institut.
Naturvårdsverket räknar med att det finns 80 000 platser i landet som potentiellt är förorenade områden, alltifrån gamla industriområden till nedlagda mackar.

– Föroreningarna på platserna kan medföra risker för människa och miljö, men själva saneringen av förorenad mark är också förenad med hälso- och miljörisker, t ex till följd av lastbilstransporter av förorenade massor. Dessutom är det oftast mycket dyrt att sanera förorenad mark. Därför är behovet stort att hitta hållbara efterbehandlingsalternativ, som är bra ur såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska aspekter. Men det har varit ont om metoder som kan väga in alla tre aspekter, berättar docent Tore Söderqvist vid Enveco Miljöekonomi AB.

Det nya Excel-baserade analysverktyget SCORE (Sustainable Choice of Remediation) har tagits fram för att identifiera saneringsalternativ där alla tre aspekter av hållbarhet analyseras och vägs samman. SCORE är tänkt att användas i samarbete med myndigheter, kommuner, exploatörer och andra aktörer i saneringsprojekt, och även den berörda allmänheten kan involveras. SCORE är en multikriterieanalys, i vilken användarna bedömer i vilken grad olika alternativ för sanering lever upp till flera hållbarhetskriterier. Bland kriterierna finns trivsel i närområdet, effekter på kulturmiljöer, hälso- och olycksrisker, arbetstillfällen, effekter på ekosystem, samt kostnader för olika metoder att sanera mark.

– SCORE ger en förbättrad helhetsbild av hållbarhet vid val av metoder för sanering av förorenade områden. Det kommer att sporra nytänkande och innovationer och öka chansen till en förbättrad miljö och hälsa till rimlig kostnad, menar Tore Söderqvist.

Forskningen som lett fram till SCORE har letts av professor Lars Rosén vid Chalmers tekniska högskola och finansierats av bl.a. forskningsrådet Formas. Forskningen har resulterat i ett flertal avhandlingar och vetenskapliga artiklar i bl.a. de internationella tidskrifterna Science of the Total Environment och Journal of Environmental Management:

Du kan läsa pressreleasen i sin helhet här.

Kontaktperson: Tore Söderqvist, tore@enveco.se, 070-4937473