Nyheter

Ny rapport visar på nyttan av minskat textilavfall!

Inlagd 27 september, 2016 | Kategorier: Nyheter |

Svenskarna konsumerar varje år omkring 13 kg textil per person. Omkring hälften av detta hamnar till slut i restavfallet. Detta är problematiskt eftersom textilerna som slängs är en värdefull resurs som i många fall kan återanvändas och i andra fall återvinnas till nya textiler eller exempelvis isoleringsmaterial. Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket analyserat hur stor del av textilerna i restavfallet som skulle kunna samlas in separat och vilka kostnader och nyttor som hade varit förenade med detta.

Tre olika alternativ för insamlingen analyseras; dagens situation, producentansvar samt utsorteringskrav i avfallsförordningen. Analysen görs med horisont fram till 2030. Nyttan av att minska mängden textilavfall i restavfallet består framförallt av undvikna miljöskadekostnader som uppstår när mindre nya textiler behöver produceras. De stora kostnaderna består främst av hanteringskostnader samt hushållens tid för sortering. En generell slutsats är att en minskning med omkring 40 % av textilerna i restavfallet behöver ske för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet.

I analysen ingår inte kostnader förknippade med information och administration. När dessa kostnader inkluderas är det nödvändigt att uppnå en större minskning för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet. En minskning av textiler i restavfallet med 60 % procent fram till 2025 bedöms som rimlig, givet nivåer som uppnåtts inom andra insamlingssystem och i andra länder. Vidare bedöms en sådan minskning vara mest trolig för producentansvar eller utsorteringskrav i avfallsförordningen. En sådan minskning skulle också vara samhällsekonomiskt lönsam och leda till årliga nyttor om nära 100 miljoner kronor.

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information kontakta Erik Wallentin (Erik.Wallentin@anthesisgroup.com)