Nyheter

Havs- och vattenmyndigheten publicerar rapport framtagen av Anthesis Enveco

Inlagd 7 augusti, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Rapporten Social analys med inriktning mot hälso-och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn har nu publicerats av Havs- och vattenmyndigheten och finns att ladda ner här. Syftet med rapporten är att fungera som underlag i HaVs arbete med att revidera den inledande bedömningen av miljötillståndet i de svenska havsområdena, ett arbete som markerar starten för den andra förvaltningscykeln i genomförandet av havsmiljödirektivet i Sverige.

Rapporten utforskar flera aspekter av de ekonomiska och sociala perspektiven av implementeringen av denna. Rapporten innehåller en social analys med inriktning mot hälso- och sysselsättningseffekter av att uppnå God miljöstatus (GES) i de svenska havsområdena samt innehåller även en kartläggning samt bedömning över befintliga styrmedel vilka påverkar de olika havsmiljömålen.

Resultaten från rapporten visar att Föroreningar är den belastningstyp som berör flest deskriptorer. Effekter på sysselsättning av att uppnå GES är begränsade och de sektorer som främst påverkas är marint fiske, marint vattenbruk samt marin turism och rekreation. Gemensamt för dessa sektorer, till skillnad från t.ex. sjöfart, är att deras produktion är beroende av de marina ekosystemtjänsterna. De hälsoeffekter som kan uppstå till följd av att GES inte uppnås berör främst de problem som kan kopplas till algblomningar, tillförsel av farliga ämnen samt försämrad folkhälsa till följd av försämrade möjligheter till rekreation.

I dagsläget existerar det en mängd styrmedel (internationella, regionala såväl som nationella) riktade mot de olika belastningsfaktorerna. De flesta av dessa styrmedel är administrativa medan användningen av marknadsbaserade styrmedel samt information är begränsad. Internationella och regionala styrmedel förekommer i högre grad för miljöproblem och/eller sektorer för vilka den nationella rådigheten är svag.

Rapporten skrevs av Mats Ivarsson, Henrik Scharin och Erik Wallentin.

Klippa vid havet