Nyheter

Anthesis Enveco föreslår metod för rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken

Inlagd 6 september, 2017 | Kategorier: Nyheter |

En av miljöbalkens mest centrala bestämmelser är den så kallade skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken. Denna paragraf handlar om huruvida kostnader för åtgärder som skyddar miljö och hälsa kan anses vara rimliga. I denna rimlighetsavvägning ska en verksamhets kostnader för skyddsåtgärder vägas mot de miljö- och hälsoskador som uppstår om åtgärderna inte vidtas. Problemet är att det inte finns någon generellt accepterad metod för hur rimlighetsavvägningen ska tillämpas i praktiken.

Anthesis Enveco ger i en ny rapport ett förslag till hur ett transparent underlag för tillämpningen av avvägningen kan tas fram. Underlaget föreslås tas fram i två steg, som beskrivs i detalj i rapporten: (1) Först görs en samhällsekonomisk bedömning av skyddsåtgärden, där den samhällsekonomiska kostnaden för skyddsåtgärden vägs mot den samhällsekonomiska nyttan av skyddsåtgärden. I vägningen är kostnadssidan begränsad till kostnaderna för själva skyddsåtgärderna och nyttosidan är begränsad till nyttan för miljön och hälsan samt vissa andra specifika nyttor. (2) Därefter görs en företagsekonomisk rimlighetsbedömning av skyddsåtgärden utifrån ett branschperspektiv. Steg 1 och steg 2 ger kompletterande information, och vid den slutliga rimlighetsavvägningen görs en helhetsbedömning utifrån resultaten från de båda stegen.

Att följa den här ansatsen skulle ge en väsentligt ökad tydlighet avseende vilka underlag som ska tas fram för rimlighetsavvägningen och även hur dessa underlag ska tas fram.

Rapporten är skriven av Henrik Nordzell, Henrik Scharin och Tore Söderqvist inom ramen för ett uppdrag för Naturvårdsverket. Ladda ned rapporten här.