Nyheter

Ny databas med samhällsekonomiska miljövärden!

Inlagd 11 september, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Anthesis Enveco har tagit fram en ny databas med schablonvärden för miljö- och hälsoeffekter

Hur mycket är det värt för samhället att minska utsläppen av kväve med 1 kg? För att samhällsekonomiska analyser av åtgärder som minskar övergödningen, och andra miljöförbättrande åtgärder, ska bli rättvisande behövs skattningar av vad miljöförbättringarna är värda samhällsekonomiskt. Som hjälp för detta finns nu en databas med samhällsekonomiska schablonvärden för ett antal miljö- och hälsoeffekter.

Databasen innehåller schablonvärden indelade efter luftföroreningar, vattenföroreningar, kemikalier och tungmetaller, buller, hälsa och olyckor, samt landskapsanknutna värden. Den sammanställer både befintliga schablonvärden, såsom Trafikverkets så kallade ASEK-kalkylvärden, nya schablonvärden och identifierar behov av fortsatt arbete.Klippa vid havet

Ett exempel på schablonvärde är det samhällsekonomiska värdet av att minska tillförseln av kväve till Östersjön. Detta värde skattades till 73 kr per kg reducerad tillförsel av kväve om övergödningens konsekvenser för svenskar räknas med, och 460 kr per kg reducerad tillförsel av kväve om övergödningens konsekvenser för befolkningarna i alla de nio länderna runt Östersjön räknas med.

Databasen finns tillgänglig via Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/miljoprisdatabas.

Databasen introduceras i Jordbruksverkets rapport 2017:12: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1712.html

Detaljer om beräkningarna av schablonvärdena finns i Anthesis Enveco rapport 2017-8.

Tore Söderqvist och Jenny Wallström vid Anthesis Enveco har arbetat med databasen inom ramen för ett uppdrag för Jordbruksverket.