Nyheter

Hållbarhetsanalys av sanering i Glasriket!

Inlagd 26 september, 2017 | Kategorier: Nyheter |

Så saneras förorenade glasbruksområden i Glasriket innovativt och hållbart

I Glasriket i Småland finns ca 40 nedlagda glasbruk som behöver saneras på grund av förorenade jordmassor och markutfyllningar med krossat kasserat glas. Att sanera alla dessa områden på traditionellt vis – ett i taget och utan särskild samordning – skulle ta lång tid. Därför har Anthesis Enveco tillsammans med Chalmers tekniska högskola undersökt om ett mer innovativt tillvägagångssätt skulle vara mer hållbart ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel. Arbetet skedde på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet Innovativ sanering i Glasriket.

Det innovativa saneringsalternativ som studerades är inspirerat av att det i Glasriket pågår utveckling av en smältteknik för glasavfall. Smälttekniken är tänkt att användas till att dels utvinna metaller ur glasavfallet och dels återanvända den smälta glasmassan till nya produkter. Detta kan ske genom att bygga ett smältverk i Glasriket. Genom att placera mellanlager, deponi och smältverket centralt i Glasriket kan de mycket omfattande transporterna av jord- och glasmassor minska.

I en hållbarhetsanalys jämfördes en rad olika effekter av innovativ sanering och traditionell sanering. De miljömässiga effekterna var reduktion av metaller i områdena, reduktion av läckage av metaller till vattendrag, CO2-utsläpp till luft pga. transporter, förbrukning av fossilt bränsle från transporter, förbrukning av jungfruliga massor för återfyllnad, återvunnen glasmassa och produktion av avfall till deponi. De sociala effekterna var ytterligare arbetstillfällen, ytterligare besökare till Glasriket och minskat antal insjukna i cancer. De ekonomiska effekterna var transportkostnader, ökade fastighetsvärden och minskade hälsokostnader.

Sammantaget indikerade hållbarhetsanalysen att innovativ sanering är mer fördelaktig än traditionell sanering. Att förverkliga en innovativ sanering kräver dock en förändring av många rådande arbetssätt med sanering, vilket är en utmaning för inblandade parter. Förutom finansiering av relativt många saneringar per år behövs en samordning av förberedelser, upphandling och åtgärder. Om Glasriket betraktas som en helhet kan det finnas en möjlighet att ur skaran av ansvariga parter kategorisera dessa och behandla dem i grupp.

Studiens resultat finns att läsa i projektrapporten som kan laddas ned här. Rapporten är skriven av Henrik Nordzell och Tore Söderqvist från Anthesis Enveco och Jenny Norrman och Lars Rosén från Chalmers.