Nyheter

Ny utredning om styrmedel för plaståtervinning

Inlagd 29 november, 2018 | Kategorier: Nyheter |

Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. För att nå målet behöver förbränningen av plast minska och andelen plast som materialåtervinns behöver öka. Anthesis Enveco har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en utredning om möjliga styrmedel för att stimulera till ökad materialåtervinning av plast. Sex av Anthesis Envecos konsulter har på olika sätt varit inblandade i detta arbete.

Rapporten visar att det finns en mängd olika lösningar för hur utformningen av miljöpolitiska styrmedel skulle kunna se ut. Dock är det ingen av lösningarna som ensam klarar av att ställa om systemet. – Det är tydligt att styrmedel behövs på både utbuds- och efterfrågesidan, säger Linus Hasselström, projektledare för arbetet. – För att få producenter att välja återvunnen råvara framför jungfrulig krävs ekonomiska incitament, men samtidigt måste det finnas ett bra utbud på marknaden och här spelar hela insamlingssystemet och återvinningstekniken en viktig roll. Styrmedel som stimulerar till teknikutveckling är därför viktiga.

I arbetet finns en fördjupad analys kring tre av de styrmedel som diskuteras: råvaruskatt på fossilt framställd plast, utökade kravställningar vid offentlig upphandling, samt användningen av återvinningscertifikat. Det styrmedel som troligtvis är lättast att sjösätta på kort sikt är upphandlingskrav. Men dessa behöver vara klokt formulerade. – Ökade upphandlingskrav som styrmedel förutsätter att rätt produktgrupper väljs ut, annars kan systemet slå fel och kostnaderna kan bli stora för samhället. En möjlighet kan vara att formulera krav mer allmänt som så kallade ”bör-krav” och så att de inte riktar in sig på enskilda produktgrupper. Det skulle öka potentialen för kostnadseffektivitet, säger Jenny Wallström, huvudansvarig för analysen om upphandling som styrmedel.