Nyheter

Ny fallstudierapport om hållbarhetsbedömning av efterbehandlingsåtgärder

Inlagd 27 april, 2019 | Kategorier: Nyheter |

Den femte och sista fallstudierapporten inom forskningsprojektet SAFIRE är nu färdigställd. SAFIRE-projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige, vilket görs med SCORE-metoden. SCORE bygger på multi-kriterieanalys (MKA) där EBH-åtgärder utvärderas med avseende på en uppsättning miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier, och olika åtgärdsalternativ jämförs för att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast att utföra för att uppnå projektets mål.

Denna fallstudie hanterade den f.d. kemtvätten på Blekingegatan i Helsingborg och var den första, och därmed enda, fallstudien som utvärderade olika in situ-åtgärder, dvs. att föroreningarna saneras på plats. I studien hanteras också åtgärdernas påverkan på värdet av den dricksvattenresurs som finns i området. Resultaten från hållbarhetsbedömningen finns att läsa under Publikationer