Analys av hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. Anthesis Enveco arbetar t.ex. med multikriterieanalys, ett verktyg som kan analysera projekt utifrån alla dessa tre dimensioner. En av våra specialiteter är att ta fram kunskap och information om ekonomisk och social hållbarhet. Våra sociala analyser handlar också om vad som kan vara hållbara lösningar för ett specifikt miljöproblem. Detta kan handla om demokratifrågor, t.ex. att medborgare har rätt att påverka beslut som rör miljön, men också om lokal kunskap om miljön och social acceptans för olika lösningar.

Hållbarhetsrapportering inom GRI4

Anthesis Enveco erbjuder även anpassat stöd till företag vid hållbarhetsredovisning. Oavsett om ett företag befinner sig i planeringsfasen inför sin första hållbarhetsredovisning, eller om redovisning inom GRI redan tidigare har gjorts, kan vi hjälpa till med:

  • Förberedelser – hur inleder man arbetet med hållbarhetsrapporteringen, vad är viktigt att beakta för att komma rätt i inledningen av processen?
  • Intressentdialog – hur identifieras de relevanta intressenterna och hur för man en intressentdialog för att identifiera väsentliga frågor?
  • Vad ska omfattas – hur definieras de väsentliga aspekter som behöver omfattas av redovisningen utifrån ett företags värdekedja, var ska man sätta gränsen? Hur prioriterar man mellan enskilda aspekter givet deras betydelse dels för företaget och dels för intressenterna?
  • Insamling av data – hur bestämmer man vilken data som är ändamålsenlig för att ge en balanserad bild av företaget, inte bara för det aktuella året utan även i framtiden?
  • Rapportering – vilken rapportering passar ett visst företag med avseende på detaljeringsgrad, är alla krav tillgodosedda?

Hållbarhetsrapportering som strategiskt verktyg

Anthesis Enveco kan även hjälpa till med att utveckla företags hållbarhetsrapporter genom att belysa och lyfta fram de samhällsekonomiska värden (gemensamma värden, eng. shared values) som skapas genom ett företag. En bra beskrivning av gemensamma värden kan omfatta en fördjupad beskrivning av effekterna på ekosystem och människor som företagets hållbarhetsarbete ger upphov till. Detta kan ibland uttryckas i monetära termer men oftare kanske i ord.

En fördjupad analys och beskrivning av hållbarhetsarbetet inom ett företag ger inte bara potentiella konkurrensfördelar på en marknad där kundernas krav på hållbara produkter och tjänster ökar snabbt. Den ger också en möjlighet att identifiera företagsrisker (exempelvis när det gäller tillgången till råvaror eller humankapital, eng. supply chain risks) till följd av förändrade framtida förutsättningar, exempelvis i termer av klimateffekter eller förluster av biodiversitet.

Ett urval av genomförda projekt

  • Balance 4P: Balancing descisions for urban brownfield regeneration – people, planet, profit, process, 2013-2015. Finansiär: SNOWMAN Network coordinated call IV. Slutrapport
  • Economic and social analysis in the Swedish case study in the research program Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment (SPICOSA), 2007-2011. Finansiär: EU.
  • OSPAR regional economic and social assessment for the marine strategy framework directive, 2010. Uppdragsgivare: Defra, Storbritannien.
  • Multikriterieanalys (MKA) som verktyg för hållbar efterbehandling, 2008. Uppdragsgivare: Naturvårdsverket.

För mer information kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com).