Ekonomisk värdering av miljön

Vad är det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster, naturmiljöer och kulturmiljöer?

Anthesis besvarar frågan med hjälp av etablerade metoder för miljövärdering. Genom vår forskning håller vi oss à jour med och påverkar forskningsfronten. Förutom att utforma och genomföra värderingsstudier utvecklar vi schablonvärden för miljöförändringar, skriver handböcker och metodhandledningar samt utvecklar databaser.

Ett urval av projekt

  • Värdering av vattenförekomster i Stockholm, 2017. På uppdrag av Stockholms stad. Slutrapport
  • Guide för värdering av ekosystemtjänster, 2015. På uppdrag av Naturvårdsverket. Slutrapport
  • Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige – en studie baserad på värdeöverföring, 2014. På uppdrag av Vattenmyndigheterna, Länsstyrelsen i Västernorrland. Slutrapport
  • Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning, 2014. På uppdrag av SGU, Enveco underkonsult till Chalmers tekniska högskola. Slutrapport
  • Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader, 2013. På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg. Slutrapport

För mer information kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com).