Samhällsekonomisk konsekvensanalys

Är det lönsamt för samhället att genomföra en åtgärd, ett projekt eller ett lagförslag? Vilka grupper kommer att påverkas, och på vilka sätt? Var och när behövs finansiering?

Frågorna besvaras med hjälp av en samhällsekonomisk konsekvensanalys (kallas ibland kostnads-nyttoanalys). I korthet går en konsekvensanalys ut på att positiva konsekvenser (nyttor) och negativa konsekvenser (kostnader) identifieras, kvantifieras och uttrycks i kronor för att slutligen vägas samman.

En konsekvensanalys kan se ut på många olika sätt, beroende på sammanhanget. De analyser som Anthesis gör innefattar oftast miljökonsekvenser, men vi har även erfarenhet av att konsekvensanalysera åtgärder med koppling till bl.a. hälsa samt kultur- och infrastruktursatsningar. Vi utför alltid våra analyser i dialog med uppdragsgivaren och utifrån dennes behov. Arbetet tar vanligen ca 4-10 veckor i anspråk.

Ett urval av projekt

  • Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom miljöområdet, 2016. På uppdrag av Naturvårdsverket. Slutrapport
  • Samhällsekonomisk utvärdering av statsbidragsfinansierad efterbehandling av förorenade områden, 2014. På uppdrag av Naturvårdsverket, Enveco underkonsult till Sweco. Slutrapport
  • Samhällsekonomisk analys kopplad till förekomsten av björn, järv, lodjur och varg i Sverige, 2013, (se SOU 2013:60 ”Åtgärder för samexistens mellan människa och varg”). På uppdrag av Vargkommittén, Länsstyrelsen i Uppsala. Slutrapport
  • Konsekvensbedömningar vid framtagande av havsplaner: Samhällsekonomiska konsekvensanalyser som en del av en hållbarhetsbedömning i havsplaneringen, 2013. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Slutrapport 

För mer information kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com).