Styrmedelsanalys

Styrmedelsanalys ger viktig information både för myndigheter som beslutar om författningar, skatter, avgifter, information och andra typer av styrmedel, och för företag och andra aktörer som påverkas av införda eller föreslagna styrmedel.

Miljöpolitiken handlar om att förvalta den gemensamma miljön genom att fastställa mål och uppnå dessa genom åtgärder och styrmedel på bästa möjliga sätt. Styrmedel leder till åtgärder som kan generera nyttor och kostnader för samhället. Kostnaderna av att införa styrmedel när de inte behövs eller använda sig av fel styrmedel kan vara betydande och innebära onödiga bördor för myndigheter, privatpersoner och företag. Det kan även leda till ett urholkat förtroende för miljöpolitiken. Kostnadseffektiva styrmedel, å andra sidan, uppnår de uppsatta miljömålen till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.

I en styrmedelsanalys analyseras miljöproblemet, aktörernas beteenden och drivkrafter, föreslagen styrning i förhållande till befintlig styrning, konsekvenser för miljön, konsekvenser för olika aktörer och förslagets kostnadseffektivitet. Detta görs utifrån en konceptuell analys och nationalekonomisk teori. En styrmedelsanalys kan göras antingen av ett förslag på ett styrmedel eller som utvärdering av ett redan infört styrmedel. Arbetet tar vanligen ca 4-12 veckor i anspråk.

Ett urval av projekt

  • The Swedish CO2 tax – an overview, 2018. Slutrapport (pdf)
  • Utvärdering av ekonomiska stöd i skogsbruket: En granskning av IVL’s analys av Nokås och Ädellövsstödet, 2017. På uppdrag av Naturvårdsverket. Slutrapport (pdf)
  • Utvärdering av styrmedelsanalys: En granskning av KEMI’s konsekvensanalys av förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum, 2017. På uppdrag av Naturvårdsverket. Slutrapport (pdf)

För mer information kontakta Agneta Persson (Agneta.Persson@anthesisgroup.com)