Publikationer

Här listas publikationer i Anthesis egen rapportserie och rapporter publiceras av våra uppdragsgivare. Information om våra vetenskapliga publikationer finner du här. För mer information kontakta Saga.Ekelin@anthesisgroup.com.

2021

Anthesis rapportserie

.

Övriga publikationer

Naturvårdverket 6979 – Ekonomiskt stöd för omställning genom utbyte av fossil jungfrulig plast

.

2020

Anthesis rapportserie

2020:14 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av nya kraftledningar till SSAB_i Oxelösund

2020:12 Trädgårdsstäder och hållbarhet

2020:10 Future Exploitation in the Western Indian Ocean

2020:8 Värdet av att uppnå god miljöstatus i svenska havsvatten

2020:7 Pre-Study Prospects for Demand-Driven Procurement of Sustainable Energy in Africa

2020:4 Future exploitation of ABNJ

2020:3 Ett tak – fem möjligheter

2020:2 Trendanalyser till uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön

.

Övriga publikationer

BeBo – Minskat materialsvinn

BeBo – Tappvarmvatten och IMD

Kartläggning Industriell symbios med fokus på vatten

Tre Skärgårdar, Huvudrapport Samt: Delrapport WP1, Delrapport WP2 och Delrapport WP3

ReSource – Cirkulär hantering av förorenade massor

Tre Skärgårdar, Delstudie 7 – Regelefterlevnad

Tre Skärgårdar, Delstudie 5 – Blå tillväxt, samt Folder och Yrkesfisket

.

2019

Anthesis rapportserie

2019:12 Analys av befintliga åtgärders bidrag till att uppnå miljökvalitetsnormer i havsmiljön

2019:10 Vårgårda Bostäder, 100 % fossilfritt – miljonprogrammet blir självförsörjande

2019:9 Demonstrationsprojekt solelslösningar i flerbostadshus på Gotland

2019:8 Förändrad tillgång till och värde på ekosystemtjänster vid anpassad flödesreglering

2019:7 Kartläggning av rekreationsvärden kopplade till vattenförekomster

2019:6 Granskning av HaV:s konsekvensutredning av förslag på nya regler för små avloppsanläggningar

2019:5 Granskning av Transportstyrelsens analys av konsekvenser av olika alternativ för införande av bullerkrav på befintliga godsvagnar

2019:4 Utökat anslag för restaurering av vattenmiljöer med hänsyn till kulturmiljön

2019:3 Rådgivningsprojekt för bättre hänsyn till vattenmiljöer vid skogsbruksåtgärder

2019:2 Förbättrad kunskap för en kostnadseffektiv hantering av förorenade sediment

.

Övriga publikationer

Havs- och vattenmyndigheten, rapport 2019:8. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön

BeBo – Hyresgästers beteende och dess påverkan på energianvändningen

BeBo – Energistrategier för flerbostadshusägare

Tre Skärgårdar, Delstudie 2 – Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

Tre Skärgårdar, Delstudie 3 – Klimatanpassning

Tre Skärgårdar, Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapslaget i Tre Skärgårdar

BeBo – Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem

REVSEK – Underlag för reviderade ASEK-värden för luftföroreningar

När vattentillgången brister

BeBo – Kartläggning av möjligheter för grön finansiering

BeBo – Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt Bilagor: 123456789.

BeSmå – Potential för energieffektivisering i småhus

BeSmå – Mervärden av energieffektiva småhus Anthesis rapport 2018:7 är inkluderad som Bilaga.

Riskvärdering med SCORE-metoden för den f.d. kemtvätten på Blekingegatan i Helsingborg

The Ecodesign Directive as a driver for less microplastic from household laundry

.

Studentuppsatser

Kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem – Hanna Westling, Linköpings universitet

Establishment of water protection areas : comparing benefits of protecting groundwater services to agricultural costs – Julia Wahtra, Sveriges lantbruksuniversitet

Beyond PET: An Extended Deposit-Return System for Plastic Packaging in Sweden: A Qualitative Investigation of Challenges and Lessons from future and earlier Deposit-Return Systems – Marco Suter, Kungliga tekniska högskolan

The Bonus-Malus system: Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden? – Karin Vaghult, Södertörns högskola

The potential of grid energy storage: a case study of the Nordic countries and Germany – Anders Schweitz, Högskolan i Gävle

.

2018

Anthesis rapportserie

2018:16 Underlag till nationellt luftvårdsprogram framtagande av åtgärdspaket och styrmedelsmix

2018:14 Ramverk för resurseffektiv energianvändning i offentliga fastigheter (tilläggsuppdrag)

2018:13 Kommunernas betydelse för energiomställningen

2018:12 Samhällsekonomiska analysers roll i miljömålsarbetet

2018:10 Möjliga styrmedel för ökad materialåtervinning av plast

2018:8 Procurement advice for sustainable energy

2018:7 Möjligheter till kvantifiering av mervärden för energieffektiva småhus

2018:6 Åtgärdsprogrammet God havsmiljö 2020 – Utvärdering av uppfyllelse av miljömålspreciseringar

2018:5 Värdering av vattenförekomster i Göteborg

2018:4 Socioekonomiska konsekvenser av projektet LifeELMIAS

2018:3 The Swedish CO2 tax – an overview

2018:2 Samhällsekonomiska analyser av goda ljudmiljöer

.

Övriga publikationer

BeSmå – Processer för att sälja nya småhus med högre energiprestanda

Styrmedelsverkan inom icke-handande sektorns industri

Beteenden bakom nedskräpning

Samhällsekonomisk analys av VA-system i Norra Djurgårdsstaden

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering – Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK

Strategic environmental assessment in Swedish municipal planning. Trends and challenges

.

2017

Anthesis rapportserie

2017:13 Nulägesanalys av energitjänster med garanterad energibesparing i Sverige

2017:12 Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom miljöområdet

2017:11 Från beräkning till verklighet – skillnader i energianvändning

2017:10 Omvärldsbevakning – mervärden av energieffektivisering

2017:9 Granskning av Jordbruksverkets utvärdering av vallersättningen och kompensationsstödet

2017:8 Bakgrund till de samhällsekonomiska schablonvärdena i miljömålsmyndigheternas gemensamma prisdatabas

2017:7 Värdering av vattenförekomster i Stockholm – del 2

2017:6 Att göra rimlighetsavvägning enligt 2 kap § 7 miljöbalken

2017:5 Värdering av vattenförekomster i Stockholm

2017:4 Kartläggning av andra länders arbete med samhällsekonomisk analys inom miljöområdet

2017:3 Samhällsekonomisk analys av ekosystemtjänster i Täby

2017:2 Utvärdering av styrmedelsanalys: En granskning av KEMI’s konsekvensanalys av förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

2017:1 Utvärdering av ekonomiska stöd i skogsbruket: En granskning av IVL’s analys av Nokås och Ädellövsstödet

.

Övriga publikationer

Trafikverket Ostlänken – PM Miljöekonomisk studie av rekreationsvärden i
Kolmårdenområdet

BeSmå –  Kostnadseffektiva FTX-lösningar för småhus

Kartläggning av Blekingekustens ekosystemtjänster

Prisdatabas samhällsekonomiska schablonvärden (excelfil) (huvudrapport) (bakgrundsrapport)

Social analys med inriktning mot hälso och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn

Utvärdering av traditionell och innovativ sanering av glasbruksområden

Effektkedjor och skadekostnader som underlag för revidering av ASEK-värden för luftföroreningar

Social analys med inriktning mot hälso- och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn

.

2016

Anthesis rapportserie

2016:5 Ulricehamns ekosystemtjänster i samhällsekonomisk belysning

2016:4 Samhällsekonomisk betraktelse kulturella värden

2016:3 Långsjöns badvärde

2016:2 Kostnader och nytta vid olika målnivåer för textilavfall

2016:1 Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom miljöområdet

.

Övriga publikationer

Dricksvattenutredningens preliminära förslag till åtgärder för trygg och säker dricksvattenförsörjning

Utvärdering projektverksamhet – “De 5 stora”

Guide för utvärdering av projekt – ”De 5 stora”

Riskvärdering med SCORE-metoden för BT Kemi Södra området i Svalövs kommun 

.

2015

Anthesis rapportserie

2015:6 Mapping of ecosystem services in the Fixfabriken area – method development and case
study application

2015:5 Initial socio-economic impact assessment of ACTRIS

2015:4 BOKS-analysverktyg (Viskan)

2015:3 BOKS-vägledning

2015:2 BOKS-modellen

2015:1 Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning?

.

2014

Anthesis rapportserie

2014:2 Economic impact of underwater noise

2014:1 Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige