Utbildning

Inom Anthesis finns lång erfarenhet av undervisning. Vi erbjuder utbildningar på sju teman som kan ges ett par timmar eller en halvdag för inspiration och orientering, eller som en mer heltäckande kurs under en eller flera dagar.

 

1

Orientering i miljöekonomi
Miljöekonomi är den del av vetenskapen nationalekonomi som handlar om hushållning av miljön och naturens resurser. Den här kursen ger grunderna i miljöekonomins olika delar, förklarar vilka etiska utgångspunkter miljöekonomi vilar på, och tar även upp förhållandet mellan miljöekonomi och andra ekonomiinriktningar, till exempel ekologisk ekonomi.
Läs mer

Kursen handlar bland annat om förklaringar till varför problem med hushållning av miljön och naturen uppstår, vilken ekonomisk betydelse som naturen har, och sätt att förändra människors och företags agerande på ett sätt som främjar en bättre hushållning av naturen. Genom praktiska exempel ger kursen en förståelse för hur miljöekonomi kan komma till användning för företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer. Kursen tar också översiktligt upp alla våra övriga utbildningsteman:
• Hållbarhetsanalys
• Samhällsekonomisk analys
• Dialog och deltagande för ökad hållbarhet
• Ekonomisk värdering av miljön
• Styrmedel och konsumentbeteende
• Processtöd

Hållbarhetsanalys
En hållbarhetsanalys utvecklar ett helhetsperspektiv som belyser vad som är hållbart för såväl människor som natur och samhälle. Analysen kan användas som beslutsunderlag för projekt, planer eller åtgärder, eller för utvärdering i efterhand. Anthesis arbetar med verktyg där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling tydliggörs och mäts.
Läs mer

Delar i TEMA HÅLLBARHETSANALYS:
• Social hållbarhet – vilka faktorer är relevanta och hur integreras det i en hållbarhetsanalys?
• Ekonomisk hållbarhet – hur kan värden och nyttor som naturen erbjuder räknas in ekonomiskt i hållbarhetsanalyser?
• Multikriterieanalys – hur kan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter utvärderas i sam
ma verktyg?

3

Samhällsekonomisk analys
Hur bedömer man vad som är samhällsekonomiskt lönsamt? Hur kan man nå en god hushållning av naturens resurser? Samhällsekonomiska analyser ger vägledning genom beräkningar av kostnader och nyttor samt bedömningar av hur olika aktörer påverkas eller inte påverkas av ekonomiska incitament som t.ex. ekonomiska styrmedel.
Läs mer

Olika samhällsekonomiska analyser görs även för att utvärdera ekonomisk hållbarhet inom en hållbarhetsanalys, se TEMA HÅLLBARHETSANALYS.
Delar i TEMA SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS:
• Kostnads-nyttoanalys (cost-benefit analysis) – när är ett projekt/plan/åtgärd samhällsekonomiskt lönsamt, och vilket är det samhällsekonomiskt bästa miljömålet?
• Kostnadseffektivitetsanalys – hur uppnår man ett mål till lägsta möjliga samhällsekonomisk kostnad?
• Samhällsekonomisk konsekvensanalys – vilka samhällsekonomiska konsekvenser leder ett projekt/plan/åtgärd till?
• Styrmedelsanalys – hur effektivt är ett styrmedel i att uppnå ett visst miljömål och hur kan olika aktörer förväntas reagera på ett föreslaget eller befintligt styrmedel?

Ekonomisk värdering av miljön
Att värdera miljön ekonomiskt är ett sätt att visa vilken betydelse som ekosystemtjänster och andra miljöaspekter har för samhället och för enskilda aktörer som t.ex. individer, företag och organisationer. Resultaten från sådan värdering används i samhällsekonomiska analyser och hållbarhetsanalyser, se dessa teman.
Läs mer

Delar i tema EKONOMISK VÄRDERING AV MILJÖN:
• Ekosystemtjänstanalys – på vilka sätt bidrar naturen till välstånd i samhället och till människors välbefinnande?
• Värdering av miljön – vad menas med värdering och på vilka olika sätt kan man värdera sådant som vanligen inte har något marknadspris?
• Monetära värderingsmetoder – hur kan man värdera miljöeffekter, naturmiljöer, kulturmiljöer, ekosystemtjänster i pengar?
• Workshop – här får du praktisk övning i värdering av ekosystemtjänster.

Styrmedel och konsumentbeteende6
Hur motiveras människor, företag och andra aktörer att ta beslut som leder till hållbar utveckling och cirkulär ekonomi? Styrmedel är ett sätt att påverka både konsumenter och producenter i denna riktning. Anthesis arbetar med flera olika typer: ekonomiska styrmedel såsom skatter och ekonomisk kompensation, men också med information och ”nudging” – hur konsumenter kan puffas i rätt riktning.
Läs mer

Kursen kan t.ex. innehålla följande delar:
• Ekonomiska styrmedel – hur sätter man rätt nivå på skatter och ekonomisk kompensation?
• Nudging – hur kan konsumenter puffas i rätt riktning mot bättre beslut och konsumtionsmönster för miljön?
• Styrmedelsanalys –hur uppfyller påtänkta eller befintliga styrmedel olika kriterier såsom måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, hantering av osäkerheter och fördelningseffekter.

Processtöd
Anthesis har lång erfarenhet av att genomföra enkätstudier, fokusgrupper och andra typer av intressentdialog. Dessa undersökningar har oftast koppling till miljö, men vi kan även erbjuda stöd inom andra områden, t.ex. olika typer av marknadsundersökningar. Vi hjälper dig och din organisation i hela genomförandeprocessen – från idé till statistisk analys av data och pedagogisk presentation av resultat:
Läs mer

• Utveckling och framtagande av enkätundersökningar.
• Moderering av fokusgrupper
• Programmering av enkäter i webbverktyget Webropol
• Administration av datainsamling
• Statistisk analys av insamlade data
• Pedagogisk presentation av resultat

> Informationsblad om kurspaketen

Kurserna bygger på de metoder som Anthesis arbetar med, dessa är vetenskapligt förankrade och generella och kan tillämpas på alla samhällsområden. Kurserna är därför lämpliga för såväl företag som myndigheter och andra organisationer och anpassas efter mottagarens behov och situation. Kurserna visar hur miljöaspekter kan inkluderas i olika former av analyser, till exempel ekosystemtjänster, naturmiljöer och kulturmiljöer. Om du är intresserad, kontakta oss för diskussion om hur vi på bästa sätt kan utforma en utbildning som passar din organisations behov.